27/10/2010

Phần mềm xem product key của Windows

WinKeyFinder Lite: Tự động hiển thị và cho phép thay đổi product key của Windows XP. Tải tại 
http://www.pcworld.com.vn/pcworld/info/download//200505/WinKeyLite.zip.


hoặc:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét